Höghus i trä är klimatsnåla. Eller snarare klimatvänliga. Det påvisar IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har i en ny studie analyserat klimatpåverkan för Sveriges högsta flerbostadshus byggt av trä. Det åtta våningar höga huset har bland den lägsta klimatpåverkan som experterna sett för ett flerbostadshus.

Att bygga hus modern industriell träbyggnadsteknik är ett val som får direkteffekt på vår klimatpåverkan och svarar mot våra högt ställda klimatmål. Det här är inte framtidens byggande utan nutidens byggande som svarar mot våra stora utmaningar idag, menar Carl Wangel, kommunikationsansvarig på Sveriges Träbyggnadskansli.

Studien är en detaljerad livscykelanalys av ett flerbostadshus som ligger i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. Huset är byggt av trä, men har garage och källarvåning i betong. Studien är en uppföljning av en tidigare LCA-studie som gjordes på ett lågenergihus i Svenska Bostäders kvarter Blå Jungfrun i Hökarängen i Stockholm som byggdes med ytterväggar och stomme av betong.

Halva klimatpåverkan med trä

Studien visade att ett flervåningshus i trä, i det här fallet Strandparken i Sundbyberg, hade ungefär halva klimatpåverkan från byggprocessen jämfört med ett motsvarande hus i betongstomme. Att tillverka ett trähus kräver mindre energi än andra materialslag. Dessutom binder trä koldioxid under hela sin livstid. Trä är dessutom det enda förnybara byggnadsmaterialet.

En annan verklighet med omkastade siffror

I Sverige har vi trott och agerat utifrån principen att fördelningen av klimatpåverkan för ett hus är fördelad enligt 15 procent under byggprocessen och 85 procent under husets användning. Inte minst har det lett till en total fokusering på att förbättra byggnaders energiprestanda.

Skifta fokus till byggprocess och byggmaterial

Det som är intressant med studien är att verkligheten verkar visa sig vara helt annorlunda än vad vi hat trott. Så mycket som 75–80 procent av utsläppen sker under byggprocessen och endast 20–25 procent under byggnadens eller husets användningsperiod. I studien av Strandparken framgår det också att klimatpåverkan för byggnaden inklusive drift och underhåll samt markarbete är ungefär lika stor som att värma upp huset med fjärrvärme under 50 år. Studien visar att valet av trä som stommaterial istället för betong skulle sänka husets klimatpåverkan över 50 år med 40 procent. En slutsats som görs är att vi helt måste skifta fokus till dels hur vi bygger hus, men inte minst vilket byggmaterial vi väljer.

Klimatpåverkan för att bygga trähuset i Strandparken är den lägsta vi sett för ett flerbostadshus. Dessutom ingår markarbeten i analysen, vilket är ovanligt i den här typen av analyser, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Klimatpåverkan och längre livslängder ett beställarkrav

Huset i Strandparken består till stora delar av korslimmat trä i stomme och i ytterväggarna. Vill man göra ytterligare klimatförbättringar i trähuset finns den största potentialen genom aktivt val av den betong som används, enligt Martin Erlandsson.

Idag ställer byggreglerna inga prestandakrav på klimatpåverkan och eftersom nästan ingen beställare heller gör det är risken stor att vi missar förbättringar, säger Martin Erlandsson.

Att välja byggkonstruktioner med låg miljöpåverkan och längre livslängder måste bli ett allmänt beställarkrav, anser Erlandsson.

Studien är finansierad av Näringsdepartementet, Byggbranschens utvecklingsfond SBUF och Stiftelsen IVL.

Studien i sin helhet.